Derecelendirme; Genel olarak kuruluşların borç geri ödeme yeterliliklerinin değerlendirildiği alan kredi derecelendirmesi, kuruluşların iyi yönetim uygulamalarının değerlendirildiği alan ise kurumsal yönetim derecelendirmesidir.

Her iki alandaki ana metodolojilerini ve alt kategorilerdeki metodolojileri ile bunlara ilişkin esas ve ilkeleri kamuya açıklanabilir biçim ve içerikte hazırlanmaktadır. Tüm taraflar için sade ve net olarak anlaşılabilir olması önem arzetmektedir.

Diğer taraftan uygulamada özellikle kredi derecelendirmesinde, şirketlerin faaliyette bulunduğu sektörlerin metodoloji tarafından daha etkin kapsanması amacıyla, sektörün özellikleri incelenerek, ana metodoloji ile çelişkide olmayan geliştirmeler yapılarak, sektöre özgü alt metodolojileri kullanılmaktadır.

Metodolojiler, değerlendirmelerin hangi faktörlerin dikkate alınarak yapıldığını, yol haritasını göstermektedir. Kredi derecelendirmesinde sayısal ve sayısal olmayan veriler dikkate alınarak hazırlanır. Tüm faktörler belli ağırlıklarla modele dahil edilerek, kredi derecelendirme notu oluşturulur.

Kurumsal yönetim derecelendirmesinde, IOSCO gibi uluslararası kuruluşların ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun belirlediği ilkeler ve prensipler çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır.