RATİNGMETRE A.Ş.
AHLAKİ DAVRANIŞ KURALLARI YÖNERGESİ
İLKELERİMİZ-SORUMLULUKLARIMIZ

 

 1. Şirketimizin, SPK, BDDK ve diğer kamu düzenlemelerinde yer alan etik kurallar ve genel kabul görmüş ahlaki teamüllere uygun olarak hareket etmesi esastır. Ratingmetre A.Ş IOSCO (Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü), Basel Committee on Banking Supervision vd. uluslararası düzenlemelerdeki prensip kararları dikkate alır.
 2. Ratingmetre A.Ş., Metodoloji ve Değerlendirme çalışmalarını, detaylı olarak hazırlar , güncel gelişmeleri de dikkate alarak ihtiyaç duyulan dönemlerde gözden geçirir, kendine ait özel Kredi Derecelendirme Metodolojisini güncellemek ve geliştirmek amaçlı kullanarak hazırlar.
 3. Bağımsız, objektif, özenli, detaylı ve çok yönlü olarak yapılan Kredi Derecelendirme çalışmaları; Ratingmetre A.Ş. bünyesinde çalışan konusunda oldukça deneyimli “Rating Komitesi” ve Kredi Derecelendirme Uzmanları tarafından yürütülür. Uzmanların müşteri bazında görevlendirilmesi ise Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 4. Kredi Değerlendirme Metodolojisinin kalitesinin arttırılması için değişen mevzuat ve prosedürleri yakından izler ve değişimlere uygun olarak metodolojisini sürekli geliştirir, teknik alt yapısını geliştirmek için de gerekli kaynakları tahsis eder.
 5. Kredi Derecelendirme hizmetlerinde elde edilen bilgilerin gizlilik ilkesi dahilinde korunması sağlanarak arşivlemesi yapılır. Tüm şirket çalışanlarının gizlilik ilkesine göre hareket etmesine yönelik önlemleri alır.
 6. Ratingmetre A.Ş., Kredi Derecelendirme faaliyetlerinde kalite unsurunu ön planda tutar, kredi notlamalarını ekonomik, siyasi ve diğer muhtemel etkilerden uzak kalarak profesyonelce, objektif, tarafsız ve bağımsız bir şekilde belirler. Kararlar, olası olumsuz tepkilerden ve çıkar çatışmalarından etkilenmeyecek şekilde verilir.
 7. Ratingmetre A.Ş. tarafından, Kredi Notu belirlenmesi sonrasında gelişen olaylardan dolayı kredi notundaki olası değişimler dikkatli ve düzenli olarak takip edilir ve bu çerçevede derecelendirme işlemi de yenilenir. Derecelendirme Notları bir önceki derecelendirme dönemi ve notları da içerecek şekilde açıklanır.
 8. Ratingmetre A.Ş. ihraççılara, yatırımcılara, diğer piyasa katılımcıları ile kamu ve kamu kuruluşlarına karşı her zaman adil, dürüst ve eşit mesafede yaklaşır.
 9. Kredi notu, Ratingmetre A.Ş.’nin kredi notu belirleme süreci bitmeden bir başka deyişle “Rating Komitesi” kararı netleşmeden açıklanamaz. Kredi Derecelendirme Notu için müşteriye önceden bir taahhüt de verilemez.
 10. Kredi Notunu belirlemek amaçlı olarak Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nca belirlenmiş muhasebe ilkelerine uygun Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolar öncelikli olarak dikkate alınır. Temin edilen tüm bilgi ve birikimin kullanılması esastır.
 11. Ratingmetre A.Ş. tarafından yapılan çalışmada, borçlanma aracının alınıp satılmasına veya kredi teminine yönelik olarak herhangi bir görüş veya yoruma yer verilmez.
 12. Ratingmetre A.Ş.’nce, somut bilgi ve belge olmadan kanaat açıklaması yapılmaz.
 13. Kredi notu belirleme çalışmalarında elde edilen belge ve bilgi, yasal sürelere uygun olarak, saklanır.
 14. Ratingmetre A.Ş.’ndeki tüm çalışanların yasal prosedürlere ve ahlaki davranış kurallarına uymak zorunluluğu olup, aksi bir durumun varlığının tespiti halinde, çalışanlara yönelik Yönetim Kurulu’nu bilgilendirme mükellefiyeti bulunmaktadır. Yasal prosedürlere ve ahlaki davranış kurallarına uygunsuzluk bildirimi durumunda Yönetim Kurulu tarafından gerekli aksiyonlar yasal prosedürlere de uygun olarak en kısa sürede alınır.
 15. Ratingmetre A.Ş., tüm prosedür, ahlaki davranış kurallarını ve şirket politikalarını yazılı hale getirir ve çalışanlarını da bu konularda düzenli bilgilendirir.
 16. Ratingmetre A.Ş. çalışanları için düzenli olarak hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik iç ve dış eğitimlere kaynak ve zaman ayırır.
 17. Ratingmetre A.Ş.’nin çalışanları arasında hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaz ve eşit davranılır. Çalışanlar, objektif performans kriterleri dahilinde, yazılı olarak ve altı aylık / yıllık performans değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilir.
 18. Danışmanlık ve benzeri hizmetler verilen müşterilere yönelik aynı dönemde ve izleyen iki yıl içerisinde derecelendirme notu hizmeti verilmez.
 19. Ratingmetre A.Ş., yatırım fonu katılma belgeleri hariç ihraç edilen sermaye piyasası araçları alım-satımı faaliyeti ile iştigal etmez.
 20. “Rating Komitesi”, Kredi Derecelendirme Uzmanları ve kontrolörlere ait aylık ücretler ve diğer menfaatler, Ratingmetre A.Ş.’nin şirket gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin tamamen piyasa şartlarına uygun olarak belirlenir.
 21. Ratingmetre A.Ş.’nin Yönetim Kurulu, çıkar çatışmalarını önleyecek veya bertaraf edecek her türlü önlemi alır ve öncelikli olarak bu tür sorunları çözer.
 22. “Rating Komitesi” ve Kredi Derecelendirme Uzmanları, başka bir derecelendirme şirketinde aynı dönemde çalışamaz ve ticaret ile de uğraşamazlar. İki yıl geçmedikçe de derecelendirmesini yaptıkları müşteri ile bu müşterinin hakim ortaklıkları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerinde görev alamazlar.
 23. Ratingmetre A.Ş. çalışanları, müşterilerinden hediyeleşme ilişkisine giremez , Benzeri nitelikte çıkar da sağlayamaz.
 24. Yönetim Kurulu tarafından seçilen kontrolörün çalışma usul, ilke ve esasları, şirketin ahlaki davranış kuralları ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılı hale getirilmiş olup, bu kurallara uygun olarak Yönetim Kurulu’na düzenli ve yazılı olarak doğrudan raporlamalar -herhangi bir engelleyici durum oluşmaksızın- yapılır. Kontrolörün raporu üzerine yapılan işlemler ve alınan ya da alınacak önlemler hakkında -süresi içerisinde- SPK’ye bilgi verilir.
 25. Ratingmetre A.Ş.’ne ait yıllık finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları bilanço tarihini izleyen 10 hafta içerisinde SPK ile BDDK’ya gönderilecek ve resmi internet sitemizde de yayınlanacaktır.
 26. Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü’nü sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören müşteriler ile borsa işlem görmeyen işletmeler kıstasları da dikkate alınarak zamanında ve şeffaf olarak yerine getirir. Derecelendirme notunu kamuya açıklamaktan kaçınma amaçlı kredi derecelendirme çalışmasına son verilemez. Kredi Derecelendirme notu çalışmasına son verilmesi durumunda, gerekçesinin kamuya açıklaması zamanında ve şeffaf olarak yapılır.
 27. Ratingmetre A.Ş.’nin metodolojişinde yer alan her bir derecelendirme notu kategorisinin ne anlama geldiği konusunda resmi internet adresimizde gerekli bilgilendirmelere yer verilir.
 28. Kredi Derecelendirme Notu kamuya açıklanmadan önce müşteri ile paylaşılacaktır. Müşteriye bilgi verilemeden kamuya açıklama yapılması gerekliliği durumunda ise müşteriye acilen bilgi verememe gerekçesi de açıklanarak bilgilendirme yapılacaktır.
 29. Kredi Derecelendirme Notu belirlenmesi hususunun talebe bağlı veya talebe bağlı olmaması hususları da belirtilerek kamuya açıklanacaktır.
 30. Metodoloji, uygulama ve süreçler ile ilgili olası önemli değişiklikler, uygulamaya konulmadan önce, kamuya açıklama yapılarak bildirilecektir.
 31. Bireysel olarak bilgi temini başvurularında, “Gizli Bilgi” niteliği taşımayan her türlü belge ve bilgi, ancak bilgiyi talep eden kişinin sabit ve mobil telefonları, e-mail internet adresleri, çalıştığı kurum, ikametgâh adresleri vb. bilgiler alınarak yani gerçek kimliği tespit edilerek işleme alınır .
 32. Kredi Derecelendirme faaliyetlerinde kaliteyi arttırmaya yönelik olarak gerektiğinde uluslararası bir derecelendirme kuruluşu ile bilgi paylaşımı sözleşmesi yapılabilecektir. Bu konudaki gelişmeler hakkında kamuya aydınlatma yükümlülükleri dahilinde zamanında bilgilendirmeler yapılacak ve resmi internet adresinde detay bilgi verilecektir.
 33. Ratingmetre A.Ş. olarak dolaylı ve direkt reklam sayılabilecek faaliyetler mevzuat gereği yapılamaz. Ancak, kendini tanıtıcı broşürler hazırlanıp dağıtılabilecektir. Eleman teminine yönelik ilanlar verebilir, mesleki konularda bilimsel yayınlar yapabilir, eğitimlerin yanı sıra seminerler, konferanslar ve benzeri organizasyonlar düzenleyebilir.